โรงเรียนอนุบาลยะลา ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.anubanyala.ac.th Fri, 22 Mar 2019 17:13:53 จับฉลากนักเรียนเช้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 http://www.anubanyala.ac.th/?name=news&file=readnews&id=32 http://www.anubanyala.ac.th/http://www.anubanyala.ac.th/icon/news_1552983698.jpg

17 มีนาคม 2562  นายไพศาล  ว่องภาณุสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา ได้เป็นประธานในการจับฉลากนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ อาเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลยะลา มีผู้ปกครองให้ความสนใจ นำบุตรหลานมาสมัครและเข้าจับฉลากเป 1552983698 มอบเกียรติบัตรนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู http://www.anubanyala.ac.th/?name=news&file=readnews&id=31 http://www.anubanyala.ac.th/http://www.anubanyala.ac.th/icon/news_1552983562.jpg

15 มีนาคม 2562 นายไพศาล  ว่องภาณุสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จากมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา และสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ จากที่ได้มาฝึกประสบการณ์ เป็นเวลา 1ปีการศึ 1552983562 เดินรณรงค์เลือกตั้งของโรงเรียนอนุบาลยะลา http://www.anubanyala.ac.th/?name=news&file=readnews&id=27 http://www.anubanyala.ac.th/http://www.anubanyala.ac.th/icon/news_1552617169.jpg

14 มีนาคม 2562 นายไพศาล  ว่องภาณุสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาลยะลารวมระดับชั้น ป.3-ป.5 ได้ทำกิจกรรมเดินรณรงค์เลือกตั้งไปตามชุมชนของจังหวัดยะลา เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนผู้ม 1552617169 โครงการบริหารจัดการขยะในโรงเรียนอนุบาลยะลา http://www.anubanyala.ac.th/?name=news&file=readnews&id=24 http://www.anubanyala.ac.th/http://www.anubanyala.ac.th/icon/news_1551933049.jpg

วันอังคาร ที่ 5 มีนาคม 2562  โรงเรียนอนุบาลยะลาได้มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนแกนนำ ป.2 - ป.6 จำนวน 68 คน และครูแกนนำ ป.1- ป.6 จำนวน 7 คน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและความภาคภูมิใจให้นักเรียนที่มีจิตอาสา สละเวลา แรงกาย แรงใจ เพื่อบริหารจัดการขยะในโรงเร 1551933049 มอบเกียรติบัตรการแข่งขันวาดภาพวันเด็กแห่งชาติ http://www.anubanyala.ac.th/?name=news&file=readnews&id=23 http://www.anubanyala.ac.th/http://www.anubanyala.ac.th/icon/news_1551774665.jpg

4  มีนาคม  2562   นายไพศาล   ว่องภาณุสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา ได้มอบรางวัลเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าแข่งขันการประกวดวาดภาพ เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มกราคม ณ มหาวิทยาลัย 1551774665 ค่ายกลางวัน “บัวสัมพันธ์ “ประจำปีการศึกษา 2561 http://www.anubanyala.ac.th/?name=news&file=readnews&id=22 http://www.anubanyala.ac.th/http://www.anubanyala.ac.th/icon/news_1551075085.jpg

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562โรงเรียนอนุบาลยะลาจัดโครงการค่ายกลางวัน “บัวสัมพันธ์ “ประจำปีการศึกษา 2561โดยมีนายวิสุทธิ์ ชูมัง
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ค่ายกลางวันบัวสัมพั 1551075085 การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาที่รับการประเมินภายนอกรอบสี่ http://www.anubanyala.ac.th/?name=news&file=readnews&id=21 http://www.anubanyala.ac.th/http://www.anubanyala.ac.th/icon/news_1551074766.jpg

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562
นายสุพงศ์ศักดิ์ อุดม รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลาพร้อมด้วยนางสาวสรัลรภัทร แดงสมแก้ว ครูโรงเรียนอนุบาลยะลา
เข้าร่วมประชุมโครงการสร้างความเข้มแข็งและการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาที่รับการประเมินภายนอกรอบส 1551074766 โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ให้กับชั้นอนุบาลปีที่ 1 http://www.anubanyala.ac.th/?name=news&file=readnews&id=20 http://www.anubanyala.ac.th/http://www.anubanyala.ac.th/icon/news_1551074461.jpg

21 กุมภาพันธ์  2562 ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลยะลาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 1 ได้จัดโครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ให้กับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ณ สวนน้ำเทศบาลนครยะลา ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กๆได้ความรู้ 1551074461 ประชุมชี้แจงการใช้เครื่องมือประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย http://www.anubanyala.ac.th/?name=news&file=readnews&id=19 http://www.anubanyala.ac.th/http://www.anubanyala.ac.th/icon/news_1551074273.jpg

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
นางนันท์นภัส วรรณชาลีกุล  ครูโรงเรียนอนุบาลยะลาเข้าร่วมการประชุมชี้แจงการใช้เครื่องมือประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งมีครูปฐมวัยโรงเรียนในสังกัด สำนั 1551074273 กิจกรรม “ตลาดนัดคนดี ตามวิถีพอเพียง” http://www.anubanyala.ac.th/?name=news&file=readnews&id=18 http://www.anubanyala.ac.th/http://www.anubanyala.ac.th/icon/news_1550132676.jpg

กิจกรรม “ตลาดนัดคนดี ตามวิถีพอเพียง”  เป็นกิจกรรมในโครงการเด็กดีมีคุณธรรม   เป็นกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน  ฝึกทักษะการใช้ชีวิตและเจริญรอยตามเบื้องยุคบาท  และแนวทางของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช&a 1550132676