โรงเรียนอนุบาลยะลา ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.anubanyala.ac.th Mon, 24 Jun 2019 08:17:55 การแข่งขันกีฬาสีของโรงเรียนอนุบาลยะลา http://www.anubanyala.ac.th/?name=news&file=readnews&id=52 http://www.anubanyala.ac.th/icon/news_1561259170.jpg

20  มิถุนายน  2562  นายไพศาล  ว่องภาณุสกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “ชุมชนบัวสัมพันธ์” ประจำปี 2562 ณ สนามแข่งขันโรงเรียนอนุบาลยะลา การแข่งขันแบ่งเป็น 13 ประเภทกีฬา & 1561259170 จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ปี 2562 http://www.anubanyala.ac.th/?name=news&file=readnews&id=51 http://www.anubanyala.ac.th/icon/news_1561250349.jpg

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 นายไพศาล  ว่องภาณุสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา เป็นประธานในพิธีการจัดกิจกรรมวันไหว้้ครู ของโรงเรียนอนุบายะลา เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้สอนที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ คอยอบรมสั่งสอนลูกศิษย์ให้เ 1561250349 ประเมินข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา http://www.anubanyala.ac.th/?name=news&file=readnews&id=50 http://www.anubanyala.ac.th/icon/news_1561249676.jpg

วันพุธ ที่ 19 มิถุนายน 2562 นายไพศาล  ว่องภาณุสกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา เป็นประธานในการต้อนรับ รศ.ดร. สรรเสริญ   ใหม่ชุม นายกฤษดา   โรจนภาพงษ์  และนางวรรณี  เสือสิงห์  คณะกรรมการประเมินข้าราชการ 1561249676 โครงการอบรมผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัยผ่านระบบทางไกล โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) http://www.anubanyala.ac.th/?name=news&file=readnews&id=49 http://www.anubanyala.ac.th/icon/news_1561249435.jpg

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา นายไพศาล ว่องภาณุสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา พร้อมด้วยนางนันท์นภัส วรรณชาลีกุล ปฏิบัติหน้าที่พี่เลี้ยงประจำศูนย์การอบรม โครงการอบรมผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัยผ่านระบบทางไกล โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3-5 1561249435 นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 http://www.anubanyala.ac.th/?name=news&file=readnews&id=48 http://www.anubanyala.ac.th/icon/news_1560408089.jpg

11 มิถุนายน 2562 ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต 1  ได้มานิเทศ ติดตามการเรียนการสอน ของครูโรงเรียนอนุบาลยะลาเพื่อมุ่งเน้นแก้ปัญหานักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ส่งเสริมนักเรียนให้อ่านคล่อง เขียนคล่อง คิดเลขเป็น และพัฒนาก 1560408089 มอบเกียรติ โครงการทดสอบความรู้ pre - ประถมศึกษา ( ป.2 - ป.6) ประจำปีการศึกษา 2561 http://www.anubanyala.ac.th/?name=news&file=readnews&id=47 http://www.anubanyala.ac.th/icon/news_1560408032.jpg

11 มิถุนายน 2562 นายไพศาล  ว่องภาณุสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าทดสอบความรู้ Pre ประถมศึกษา (ป.2-ป.6) ประจำปีการศึกษา 2561 มีนักเรียนที่เข้าทดสอบความรู้ และได้รับรางวัลระดับจังหวัดยะลา จำนวน 8 รายการใ 1560408032 การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล หลักสูตรการจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย http://www.anubanyala.ac.th/?name=news&file=readnews&id=45 http://www.anubanyala.ac.th/icon/news_1560224328.jpg

วันที่ 8-9 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00 น.ณ ห้องประชุมรายา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 นายไพศาล ว่องภาณุสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา พร้อมด้วยนางนันท์นภัส วรรณชาลีกุล ปฏิบัติหน้าที่พี่เลี้ยงประจำศูนย์การอบรม ร่วมจัดการอบรมเชิงปฏ 1560224328 ผล O-NET โรงเรียนอนุบาลยะลา คว้าลำดับที่ 12 จาก 82 โรงเรียนอนุบาลชั้นนำทั่วประเทศ http://www.anubanyala.ac.th/?name=news&file=readnews&id=43 http://www.anubanyala.ac.th/icon/news_1559783991.jpg

การจัดอันดับโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 82 โรงเรียน โดยใช้คะแนนการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ(O-NET) ประจำปีการศึกษา 2561

1559783991
ผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขัน คณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ http://www.anubanyala.ac.th/?name=news&file=readnews&id=42 http://www.anubanyala.ac.th/icon/news_1559307986.jpg

ขอแสดงความยินดี

เด็กชายพัสกร  จิรรัตนโสภา

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลยะลา ปีการศึกษา 2561 ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา ประจำปี 256

1559307986
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลยะลา http://www.anubanyala.ac.th/?name=news&file=readnews&id=41 http://www.anubanyala.ac.th/icon/news_1558513581.jpg

17 พฤษภาคม 2562 นายวิสุทธิ์ ชูมัง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลยะลา ในการนี้ได้พบปะพูดคุยกับคณะครูนักเรียนสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหารคณะครูบุคคลากรทางการศึกษานักเรียนและผู้ปกครอง


1558513581