ค่านิยมองค์กร
ค่านิยมองค์กร
SMART
S  =  Specialization  (ความเชี่ยวชาญ ชำนาญการเฉพาะทาง)  หมายถึง  การทำงานที่ต้องใช้ความรู้  ความสามารถที่เป็นความชำนาญ  หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ตรงกับลักษณะของงานมากเป็นพิเศษ  พัฒนาตนเองให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ
M  =  Morality  (การมีคุณธรรม จริยธรรม)  หมายถึง  การทำงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตโปร่งใส  เสมอภาค  เป็นกลาง ไม่เลือกปฏิบัติ
A  =  Accountability (ความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา) หมายถึง การทำงาน
ด้วยความขยันหมั่นเพียร มุ่งมั่น มีความรับผิดชอบ เสียสละ มุ่งเน้นความถูกต้องตามกฎระเบียบและยอมรับการตรวจสอบผลสำเร็จของงานอย่างเปิดเผยทั้งในทางบวกและทางลบ
R  =  Relationship  (ความร่วมมือ ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน) หมายถึง การมีความร่วมมือร่วมใจ
กันทำงาน  มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีความสามัคคี กลมเกลียว เป็นหนึ่งเดียวกันในการทำงาน รวมทั้งมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ให้บริการผู้อื่นด้วยความเต็มใจ
T  =  Team and Technology  (การทำงานเป็นทีม และใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน)  หมายถึง  การมอบหมายงานที่เหมาะสมกับคน การสร้างทีมทำงานอย่างเหมาะสม มุ่งเน้นประสิทธิภาพและความเป็นเลิศของผลงาน มุ่งเน้นประสิทธิภาพและความเป็นเลิศของผลงาน รวมถึงมุ่งเน้น          การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างเหมะสม