วัฒนธรรมองค์กร
วัฒนธรรม/ค่านิยมองค์กร
“ร่วมคิด  ร่วมพัฒนา  ใช้ฉันทามติ  งานมีผลสัมฤทธิ์  ผู้รับบริการพึงพอใจ”