คำขวัญโรงเรียน
คำขวัญโรงเรียน
ความรู้ดี   มีอนามัย   ใฝ่คุณธรรม