ปรัชญาโรงเรียน
ปรัชญาโรงเรียน
ทักษะเยี่ยม   เปี่ยมคุณธรรม   นำวิชาการ
 
          —  ทักษะเยี่ยม  หมายถึง  ผู้เรียนมีทักษะที่สำคัญในการใช้ชีวิตและทำงานในศตวรรษที่ ๒๑ ได้แก่ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี ทักษะชีวิตและอาชีพ
          —  เปี่ยมคุณธรรม หมายถึง ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  มี ๘ ประการ ได้แก่ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต
มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ
          —  นำวิชาการ  หมายถึง  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านการประเมินระดับชาติ อยู่ในระดับดี