หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
       โรงเรียนอนุบาลยะลา   เปิดสอนระดับอนุบาลปีที่ 1 ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นนักเรียนไป – กลับ   มีการจัดการเรียนการสอนในระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา โดยในระดับปฐมวัยใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  2560  ระดับประถมศึกษาใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551