เป้าหมาย
เป้าหมาย
๑. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีคุณภาพตามหลักสูตร มีความสามารถในการสื่อสาร อย่างน้อย ๒ ภาษา มีทักษะการคิด ทักษะชีวิตในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข
๒. ผู้เรียนมีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม ประพฤติปฏิบัติตามค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถออกแบบการเรียนรู้ และมีนวัตกรรมในการพัฒนาผู้เรียน
๔. โรงเรียนมีระบบการบริหารที่มีประสิทธิภาพ มีวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้
๕. โรงเรียนมีเครือข่ายทางการศึกษาที่หลากหลายและมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน