พันธกิจ
พันธกิจ
๑.  พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพและยึดหลักการมีส่วนร่วมประสานความร่วมมือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
๒. พัฒนาหลักสูตร การออกแบบจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษามุ่งเน้นศักยภาพผู้เรียนตามมาตรฐานสากล
๓. ส่งเสริมให้ผู้เรียนยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๔. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะ มีความเชี่ยวชาญ มีความสามารถในการออกแบบการเรียนรู้ ใช้สื่อ นวัตกรรมในการพัฒนาผู้เรียน