วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์
       โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เปี่ยมคุณธรรม ครูมีมาตรฐานวิชาชีพ ขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ