ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
          โรงเรียนอนุบาลยะลา  ตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๑ ถนนเทศบาล ๓ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา มีเนื้อที่ ๑๖ ไร่ ๒ งาน เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๔๙๖ ได้อาศัยอาคารเรียนของโรงเรียนเมืองยะลา เป็นสถานที่เรียน เปิดสอนชั้นอนุบาล ๑ นักเรียนจำนวน ๒๖ คน ครูจำนวน ๒ คน โดยมีนาวสาวจิตรา อุดมวงศ์ เป็นครูใหญ่ในปีพ.ศ. ๒๔๙๗ เปิดขยายอีก ๑ ห้องเรียน โดยมีนางสาวพะยอม เอกรัตน์ มารับตำแหน่งครูใหญ่ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๔๙๗
           ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๐๒ ได้สร้างอาคารแบบ ๐๐๘ จำนวน ๑ หลัง ใช้งบประมาณของทางราชการ ๓๒๐,๐๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) จำนวน ๑๐ ห้องเรียน ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ ๑๓๑ ถนนเทศบาล ๓ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา และได้ย้ายนักเรียนจากที่เดิมมาเรียนที่แห่งนี้ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๓ และนางสาวชมพู  โปษกบุตร มารับตำแหน่งครูใหญ่ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๓
           ปี พ.ศ. ๒๕๑๐ นางรัมภา ทรงพงษ์ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่และปีใน พ.ศ. ๒๕๑๒ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ๕๐๑ จำนวน ๑ หลัง จำนวน ๑๐ ห้องเรียน งบประมาณ ๗๕๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
           ปี พ.ศ. ๒๕๑๔  นางชูศรี  ไชยประสิทธิ์  ได้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๑๔   และได้รับงบประมาณสร้างส้วมแบบ ๔๐๑  จำนวน ๑ หลัง  งบประมาณ ๓๕,๐๐๐ บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
           ปี พ.ศ. ๒๕๒๐  นางสาวเพ็ญพรรณ  จิตโรภาส  ได้รับคำสั่งแต่งตั้งดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๒๐ ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู แบบกรมสามัญ จำนวน ๑ หลัง  งบประมาณ  ๓๕,๐๐๐ บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เปิดสอนชั้นอนุบาล ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  จำนวน ๒๖ ห้องเรียน นักเรียน ๘๘๕ คน ครูอาจารย์ จำนวน ๓๖ คน คนงาน จำนวน ๙ คน
           ปี พ.ศ. ๒๕๒๓  นางอรพินท์  นาคประดิษฐ์  ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๒๓ เปิดสอน ๒๙ ห้องเรียน ครูอาจารย์ จำนวน ๔๓ คน นักเรียน จำนวน ๙๙๕ คน คนงาน จำนวน ๑๒ คน  ปีนี้โอนโรงเรียนจากกรมสามัญศึกษาไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.)  ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๒๓
           ปี พ.ศ. ๒๕๓๙  นายสัญญา  สุวรรณโพธิ์  ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๓๙ เปิดสอน ๔๘ ห้องเรียน นักเรียน ๑,๗๙๒ คน  ครูอาจารย์ ๖๐ คน คนงาน ๑๘ คน  สร้างอาคารห้องสมุดเครื่องเล่น ๑ หลัง ด้วยงบประมาณของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอนุบาลยะลาเป็นเงิน ๕๘๕,๐๐๐ บาท (ห้าแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน ๑ หลัง แบบ สปช. ๒/๒๘ งบประมาณ ๔,๒๘๐,๐๐๐ บาท
(สี่ล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) สมาคมผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลยะลา จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ จำนวน ๑๒๐ ชุด เป็นเงิน ๗๒,๐๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)          
          ปี พ.ศ. ๒๕๔๔  เปิดสอน ๕๑ ห้องเรียน  นักเรียน ๒,๐๘๕ คน ครูอาจารย์จำนวน ๗๑ คน 
ครูอัตราจ้าง ๗ คน ครูบรรณารักษ์ ๑ คน ลูกจ้างประจำ ๑๐ คน ลูกจ้างชั่วคราว ๑๙ คน โรงเรียนได้ปรับปรุงระบบบริหารงานคุณภาพด้านบริการตาม ISO ๙๐๐๒ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ได้ปรับปรุงพื้นและสวนหย่อมรวมทั้งน้ำตกบริเวณลานไทร หน้าอาคารเรียน ๓ โดยใช้เงินจากการจัดงานสปอรต์ไนท์บอล และเงินบริจาคจำนวน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท และได้ปรับปรุงพื้นที่หลังอาคารเรียน ๒ โดยปูอิฐบล็อกและสร้างส้วม ๑ หลัง จำนวน ๒๐ ที่นั่ง  โดยใช้เงินบริจาคจำนวน ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท
           ปี พ.ศ. ๒๕๔๖  เปิดสอน ๔๘ ห้องเรียนและทางสปช. กำหนดให้ทางโรงเรียนเปิด Mini English Program  ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ อีก ๑ ห้องเรียน รวมเป็น ๔๙ ห้องเรียน  นักเรียน ๒,๑๑๙ คน 
ครูอาจารย์ ๖๘ คน ครูอัตราจ้าง ๑๔ คน บรรณารักษ์ ๑ คน ลูกจ้างประจำ ๘ คน ลูกจ้างชั่วคราว (คนครัว)
๕ คน  พี่เลี้ยง ๑๒ คน  โรงเรียนได้จัดสร้างพิพิธภัณฑ์เพื่อการศึกษา เนื่องในมหามงคลการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยใช้งบประมาณจากผู้บริจาค จำนวน ๑,๗๑๙,๔๘๐ บาท งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์  เมื่อ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐
           ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑  นายสัญญา สุวรรณโพธิ์  ขอลาออกจากการรับราชการเพื่อไปดำรงตำแหน่งทางการเมือง (รองนายกเทศมนตรี เทศบาลนครยะลา) และนางสมบูรณ์ สุวรรณราช  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโฉลง ได้รับแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลาแทนนายสัญญา  สุวรรณโพธิ์
           ปี พ.ศ. ๒๕๕๕  เปิดสอน ๔๙ ห้องเรียน ข้าราชการครู ๗๕ คน พนักงานราชการ ๑๔ คนครูอัตราจ้าง ๑๐ คน ครูการศึกษาพิเศษ ๒ คน ลูกจ้างประจำ ๕ คน ลูกจ้างชั่วคราว ๒๓ คน เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑ คน โดยมีอาคารเรียน จำนวน ๕ หลัง อาคารประกอบ จำนวน ๘ หลัง โรงอาหาร ๑ หลัง โรงครัว ๑ หลัง อาคารอเนกประสงค์ ๑ หลัง บ้านพักครู ๒ หลัง บ้านพักภารโรง ๑ หลัง โดยมีนายวิชัย ศรีทอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนิบงพัฒนา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา
           ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ โรงเรียนอนุบาลยะลา  ได้รับประกาศให้เป็นโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างรักษามาตรฐาน ประจำปี ๒๕๕๕ จากคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ  สำนักนายกรัฐมนตรี และได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง ปีการศึกษา ๒๕๕๕ จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ปัจจุบันเปิดสอน ๔๙ ห้องเรียน ข้าราชการครู ๗๔ คน พนักงานราชการ ๑๔ คน ครูอัตราจ้าง ๑๐ คน ครูการศึกษาพิเศษ ๒ คน ลูกจ้างประจำ ๕ คน ลูกจ้างชั่วคราว ๒๓ คน เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑ คน  โดยมีอาคารเรียน จำนวน ๕ หลัง อาคารประกอบ จำนวน ๘ หลัง โรงครัว ๑ หลัง อาคารอเนกประสงค์ ๑ หลัง บ้านพักครู ๒ หลัง บ้านพักภารโรง ๑ หลัง โดยมีนายสมคิด สมพงษ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา
           ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงเรียนอนุบาลยะลา  ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน  (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ได้รับโล่เกียรติคุณ เป็นโรงเรียนคาร์บอนต่ำลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ที่สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓ (จำนวนนักเรียนน้อยกว่า ๒,๐๐๐ คน) และได้รับรางวัล “โรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง” ประจำปี ๒๕๕๙ ปัจจุบันเปิดสอน ๔๔ ห้องเรียน ข้าราชการครู ๖๔ คน พนักงานราชการ ๑๕ คน      ครูอัตราจ้าง ๑๓ คน ครูการศึกษาพิเศษ ๒ คน ลูกจ้างประจำ ๒ คน ลูกจ้างชั่วคราว ๒๔ คน เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑ คน โดยมีอาคารเรียน จำนวน ๖ หลัง อาคารประกอบ จำนวน ๘ หลัง  โรงครัว ๑ หลัง อาคารอเนกประสงค์ ๑ หลัง โดยมีนายสมคิด สมพงษ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา
           ปี พ.ศ. ๒๕๖๑  โรงเรียนอนุบาลยะลา ได้รับโล่เกียรติคุณ โครงการรวมใจภักดิ์ รักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นใต้ มโนราห์แอโรบิก จากมูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ  ปัจจุบันจัดชั้นเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๑ คือ ระดับชั้นก่อนประถมศึกษา จำนวน ๑๑ ห้องเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน ๓๖ ห้องเรียน รวมชั้นเรียนทั้งหมด ๔๗ ห้องเรียน นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน ๒๙๒ คน  นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน ๑,๓๔๔ คน รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด ๑,๖๓๖ คน มีข้าราชการครู  จำนวน ๕๙ คน พนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน ๑๑ คน บุคลากรจ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ จำนวน ๒๐ คน ครูชาวต่างประเทศ จำนวน ๗ คน มีอาคารเรียน ๖ หลัง อาคารประกอบ ๘ หลัง  จำนวนอาคารดังกล่าวมีปริมาณเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยมี         นายไพศาล ว่องภาณุสกุล ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลยะลา
           ปี พ.ศ. ๒๕๖๒  โรงเรียนอนุบาลยะลา รับโล่รางวัลยอดเยี่ยม โรงเรียนรักการอ่าน โรงเรียน  ขนาดใหญ่ ศูนย์เครือข่ายเรืองวิทย์ โรงเรียนอนุบาลยะลา ในโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ รับรางวัลชมเชย การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show ) ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๒ รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดขับร้องประสานเสียง กิจกรรมการประกวดศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยจังหวัดยะลา ประจำปี ๒๕๖๒ ปัจจุบันจัดชั้นเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๒ คือ ระดับชั้นก่อนประถมศึกษา จำนวน ๑๑ ห้องเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน ๓๗ ห้องเรียน รวมชั้นเรียนทั้งหมด ๔๘ ห้องเรียน นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา จำนวน ๓๒๗ คน นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน ๑,๓๘๘ คน รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด ๑,๗๑๕ คน มีข้าราชการครู จำนวน ๖๐ คน พนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน ๙ คน บุคลากรจ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ จำนวน ๓๔ คน ครูชาวต่างประเทศ จำนวน ๖ คน